เทศบาลตำบลป่าแฝกยินดีต้อนรับ ขอภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์ www.phafaek.go.th กำลังปรับปรุงข้อมูลค่ะ มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 054-426238 ต่อ 101

ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข

- โครงสร้างการบริหารงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- งานการศึกษาและวัฒรธรรม

- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
งานงบประมาณ
แผนพัฒนาตำบล/อื่น ๆ
- สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
- ภาษีบำรุงท้องที่
- ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
- ภาษีป้าย
- อากรฆ่าสัตว์
- ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการฯ
- เทศบัญญัติงบประมาณ
- รายงานสถานะการเงิน การคลัง
- การโอนเงินงบประมาณ
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- ผลการปฏิบัติงานประจำปี
- คู่มือประชาชน
รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแฝก

ชื่อ-สกุล : นางสายสมร เทพวงค์
วัน/เดือน/ปีเกิด : ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๘
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแฝก
ระยะเวลา : ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน
--------------------------------------------------------------------------------

ประวัติการทำงาน : - หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
- หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
- รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน
--------------------------------------------------------------------------------

ประวัติการศึกษา : - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
--------------------------------------------------------------------------------

Un title page
เน€เธ—เธจเธšเธฒเธฅเธ•เธณเธšเธฅเธ›เนˆเธฒเนเธเธ

เธ•.เธ›เนˆเธฒเนเธเธ เธญ.เนเธกเนˆเนƒเธˆ เธˆ.เธžเธฐเน€เธขเธฒ 56130
เน‚เธ—เธฃ 0-5442-6238
Copy@right 2012

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com